icon

Özgür ol, hayallerini takip et...

KENDİ İŞİNİ KUR!

Sermayem az, bilgim eksik, mentorum yok diye üzülme. GOODFORYOU ile hepsini çözecek, düşük maliyetle kendi işini kurmayı öğreneceksin.

GOODFORYOU olarak, kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla çerez kullanıyoruz. Çerezler vasıtasıyla hangi kişisel verileri topladığımız ve nasıl kullandığımız hakkında aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsin.

AYDINLATMA METNİ

Good For You Community Inc. olarak, www.hellogoodforyou.com sitesi ve GOOD FOR YOU aplikasyonu (birlikte “Platform”) üzerinden paylaştığınız kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem vermekte; özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, Anayasa ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine azami hassasiyet göstermekteyiz. Buna göre, 07.04.2016 tarihli Resmî Gazete ile yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında haiz olduğumuz aydınlatma yükümlülüğü uyarınca, aşağıda yer alan hususları bilgilerinize arz ederiz.


Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza anlamına gelmektedir.

Anonim Hâle Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi anlamına gelmektedir.

Satın Alan: Web sitesi ve/veya mobil uygulama üzerinden eğitim paketini alan kişi anlamına gelmektedir.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi anlamına gelmektedir.

Kanun: 07.04.2016 tarihli Resmî Gazete ile yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu anlamına gelmektedir.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu anlamına gelmektedir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi anlamına gelmektedir.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir.

Veri Sorumlusu Kimdir?

www.hellogoodforyou.com sitesi ve GOOD FOR YOU aplikasyonu üzerinden, paylaştığınız her türlü kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu, merkez adresi 304, Miami, FL 33180 olan Good For You Community Inc.’dir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Şirketimiz tarafından, web sitesi ve/veya mobil uygulama kullanıcıları, üyeleri, çalışanları, potansiyel çalışanları, potansiyel kullanıcıları, iş ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, kullanıcı bilgisi, kullanıcı işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

www.hellogoodforyou.com ve GOOD FOR YOU aplikasyonu üzerinden işlenen kişisel veriler:

Üyeler için ad, soyad, doğum tarihi, yaşadığı ülke/şehir bilgisi, Platform üzerinde kullandığı fotoğrafı, Platform kapsamında cevapladığı quiz soruları neticesinde çıkan girişimcilik skoru, Platform dahilinde yer alan hayal panosuna yazdığı bilgileri, eğitimi bitirme süresi, eğitimlere ilişkin yazdığı ve beğendiği yorumları, yorumlara verdiği yazılı cevapları, Platform kapsamında katılım sağladığı quiz cevapları, web sitesi ve mobil uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileridir.

Web sitesi ziyaretçileri için işlenen kişisel veriler ise web sitesi ve mobil uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgilerine ilişkin verilerdir.

Toplanan Kişisel Veriler aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Siteye ve/veya mobil uygulamaya üyelik ve satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Platform kapsamında üyelerin satın aldıkları eğitimlerden en doğru şekilde faydalanmalarının sağlanması ve üyelere faydalı geri bildirimlerin verilmesi;

Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için üyelere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak, bilgi işlem gereksinimleri, destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak üyelere gerekli bilgileri aktarmak, kullanıcı memnuniyetinin ölçümlenmesi, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak ve gerekli diğer hallerde üyeler ile iletişime geçilmesi ve üyelere bilgilendirme yapılması,

Hizmet kalitesinin arttırılması ve İlgili Kişinin web sitesi ile mobil uygulama üzerinden sağlanan hizmetlerden en iyi şekilde faydalandırılması, sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması, sistem işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,

Online ödeme seçeneğinin kullanılması halinde, ödeme işlemlerinin ilgili mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi,

Şirket faaliyetlerinin hukuka ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi,

Şirketin finans, muhasebe ve hukuk işlerinin yürütülmesi,

Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

Şirketin saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Şirketin stratejik planlama ve ARGE faaliyetlerinin yürütülmesi,

Şirketin yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

Şirketin yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

Kişisel Verilerinizi İşlerken Hangi Hukuki Nedenlere Dayanıyoruz?

Kişisel verilerinizi işlerken Anayasanın temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümleri başta olmak üzere, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile tebliğler, Kurul kararları, 26716 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat ve içtihat hükümlerini esas almaktayız.

Bununla birlikte, Şirket Kanunda benimsenmiş olan aşağıdaki ilkelere büyük önem ve titizlikle riayet etmektedir:- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olması,

- Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,

- Kişisel verilerin belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenmesi,

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Muhafaza Ediyoruz?

Good For You Community Inc. tarafından, işbu Aydınlatma Metnine konu Kişisel Verilerin ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kanun’a uygun olarak okunamaz hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yollar ile Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanmaktadır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin, yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla ilgili mevzuatta ön görülen ve gereken tüm teknik önlemler alınmakta, güvenlik geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliyoruz?

Kişisel Verileriniz, 3. maddede yer alan amaçlar çerçevesinde,

Şirket hissedarları, çalışanları, iş ortakları,

Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin hizmet aldığı kişi veya üçüncü kişiler ile hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, danışman, kuruluş veya şahıslar

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara ve kanunlarda açıkça kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin yurt dışına aktarılması halinde, Kanun’un 9. Maddesi kapsamında kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekli olup, yeterli korumanın bulunmaması durumunda ilgili kişiden açık rıza alınması, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurum’unun izninin bulunması hususlarına riayet edilecektir.

Kişisel Verileriniz, şirket merkezinde ve merkez adresi 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA olan Amazon Web Services (AWS) adlı bulut sisteminde depolanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metninin kabul edilmesi halinde kişisel verilerin yurtdışı tabanlı bulut sisteminde muhafaza edilmesine ve bu suretle yurtdışına aktarımına açık onay verilmiş sayılmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Koşullarda Açık Rıza Alınmasına Gerek Duyulmadan İşlenebilmektedir?

Kişisel Verileriniz, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Veri Sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?

Kişisel Veri sahipleri, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahipleri, Haklarını Hangi Şekilde Kullanabilecektir?

İlgili Kişinin, yukarıda belirtilen hususlarda bilgi talep etmesi halinde;

Web sitemizde ve/veya aplikasyonda yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilir.

Konuya ilişkin sorularını “info@hellogoodforyou” mail adresine iletebilir.

Noter kanalıyla bildirim göndererek bilgi almak istediği hususu iletebilir.

Kurul tarafından belirlenen ve/veya belirlenecek diğer yöntemleri tercih edebilir.

İlgili Kişi’nin başvuru talebine en kısa sürede ve kanuna uygun olarak en geç otuz (30) gün içerisinde geri dönüş yapılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden Kanun’a uygun olarak ücret talep etme hakkı saklıdır.

* İşbu Aydınlatma Metni içerisinde mevzuat değişiklikleri, güncel içtihat hükümleri ile yargı kararlarındaki yenilikler ve sair sebeplerden dolayı, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilecektir. Bu nedenle, anılan metnin belli aralıklarla gözden geçirilmesini ve kontrol edilmesini önermekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin hangi amaçla, ne şekilde yurtdışına aktarımının yapılacağına ve bu hususa ilişkin kanunen haiz olduğunuz hak ve taleplerinize ilişkin bilgilendirme amacı taşımaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) nezdinde Veri Sorumlusu sıfatını haiz Good For You Community Inc. (“Şirket”) tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kapsamında www.hellogoodforyou.com ve GOOD FOR YOU aplikasyonu üzerinden işlenen kişisel verileriniz şunlardır:

Üyeler için ad, soyad, doğum tarihi, yaşadığı ülke/şehir bilgisi, Platform üzerinde kullandığı fotoğrafı, Platform kapsamında cevapladığı quiz soruları neticesinde çıkan girişimcilik skoru, Platform dahilinde yer alan hayal panosuna yazdığı bilgileri, eğitimi bitirme süresi, eğitimlere ilişkin yazdığı ve beğendiği yorumları, yorumlara verdiği yazılı cevapları, Platform kapsamında katılım sağladığı quiz cevapları, web sitesi ve mobil uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileridir.

Web sitesi ziyaretçileri için işlenen kişisel veriler ise web sitesi ve mobil uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgilerine ilişkin verilerdir.

Şirket, yukarıda sayılan kişisel verileri kendi şirket merkezinin yanı sıra, merkez adresi merkez adresi 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA olan Amazon Web Services (AWS) firması tarafından sağlanan bulut (cloud) alanında muhafaza etmektedir. Şirket hukuki, ticari ve idari sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla yukarıda sayılan bilgileri bulut sisteminde muhafaza etmekle yükümlüdür. Kişisel veri sahibi olarak, işlenen verilerinize ilişkin Şirket’ten aşağıda sayılan hususları talep etme hakkınız mevcuttur.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıdaki hususlarda bilgi talep etmeniz halinde, veri sorumlusu sıfatı ile kurumumuza, yazılı olarak başvurmanızın akabinde en geç otuz gün içinde başvurunuz cevaplandırılacaktır. İşlem, ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talep hakkımız saklıdır.

* İşbu Yurtdışına Veri Aktarımına ilişkin Aydınlatma Metni içerisinde mevzuat değişiklikleri, güncel içtihat hükümleri ile yargı kararlarındaki yenilikler ve sair sebeplerden dolayı, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilecektir. Bu nedenle, anılan metnin belli aralıklarla gözden geçirilmesini ve kontrol edilmesini önermekteyiz.

ÇEREZ KULLANIMI POLİTİKASI VE BİLGİLENDİRME METNİ

Bu Çerez Kullanımı Politikası ve Bilgilendirme Metni, Good For You Community Inc. (“Şirket”) ait olan www.hellogoodforyou.com ve GOOD FOR YOU mobil uygulaması kapsamında çerez kullanımına ilişkin ilkeleri, web sitesi ve mobil uygulama ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin, hangi koşullarda kullanıldığını, kullanıcı tercihlerinin ne şekilde belirlenebileceğini ve bu hususa ilişkin gerekli bilgilendirmeleri içermektedir. Web Sitesi ve mobil uygulamaya üye olmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgilere Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası'ndan ulaşabilirsiniz.

www.hellogoodforyou.com ve GOOD FOR YOU mobil uygulamasından en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmeniz açısından Çerez (Cookie) kullanımımız mevcuttur.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınız ile ağ sunucularına isim- değer formatında kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyalarda www.hellogoodforyou.com ve GOOD FOR YOU mobil uygulaması kullanımınıza ilişkin bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız www.hellogoodforyou.com’u ve mobil uygulamayı tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Çerezler, web sitesini ve aplikasyonu etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir.

Çerezler Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak ve Hangi Amaçlar ile Kullanılmaktadır?

Çerezler, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve işbu Metin kapsamında nasıl yönetileceği aktarılan çerez tercihlerinizdeki onaylarınız sebeplerine dayalı olarak kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, çerezler aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır.

Web sitesi ve aplikasyonun temel fonksiyonlarını gerçekleştirmek,

Web sitesi ve aplikasyonu analiz etmek ve bunların performansını arttırmak,

Web sitesi ve aplikasyonun işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,

Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyetlerini gerçekleştirmek.

Çerez Türleri Nelerdir?

Birinci Taraf Çerezleri: Birinci taraf çerezleri gezmekte olduğunuz web sitesi tarafından tanımlanır ve sadece bu site tarafından okunabilirler.

Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü taraf çerezleri farklı hizmetler için kullandığımız diğer organizasyonlar tarafından tanımlanır. Örneğin, faydalanmakta olduğumuz harici veri analizi hizmetleri ve bu hizmeti sunan tedarikçiler, neyin popüler olup neyin olmadığını raporlamak üzere bizim adımıza çerezleri tanımlarlar.

Web Sitesi ve Aplikasyon Kapsamında Hangi Çerezler Kullanılmaktadır? Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:

Kesinlikle Gerekli: Bu Veri Toplama Araçları; siteye erişmenize, temel işlevlerin (giriş yapma veya içeriklere erişim sağlama gibi) ve site güvenliğinin sağlanmasına, sahte girişlere karşı korunmanıza ve hesabınızın kötüye kullanımının veya yetkisiz kullanımının algılanmasına ve önlenmesine olanak tanır. Bunlar, Hizmetler'in düzgün çalışması için gereklidir. Bunları devre dışı bırakmanız halinde sitenin bazı bölümleri bozulur veya kullanılamaz.

İşlevsel: Bu Veri Toplama Araçları, tarayıcınız ve tercihleriniz hakkındaki verileri hatırlar, ek site işlevleri sağlar, içeriği size daha uygun olacak şekilde özelleştirir ve Hizmetler'in görünümünü ve davranışını etkileyen ayarları (örneğin; tercih ettiğiniz dil veya video oynatma için ses seviyesi) hatırlar.

Performans: Bu Veri Toplama Araçları, kullanım ve performans verileri, ziyaret sayıları, trafik kaynakları veya bir uygulamanın nereden indirildiği bilgisini sağlayarak Hizmetleri ölçmeye ve iyileştirmeye yardımcı olur. Bu araçlar, farklı sürümlerini test etmemize yardımcı olarak kullanıcıların hangi özellikleri veya içeriği tercih ettiğini anlamamızı ve hangi e-posta mesajlarının açıldığını belirlememizi sağlayabilir.

Reklam: Bu Veri Toplama Araçları, Kullanım ve Sistem Verileriniz gibi (Bölüm 1'de ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde) sizin hakkınızda bildiklerimize ve reklam hizmeti sağlayıcılarının izleme verilerine dayanarak hakkınızda bildiklerine göre alakalı reklamlar (sitede ve/veya diğer sitelerde) sunmak için kullanılır. Reklamlar hem zaman içinde ve diğer siteler ve hizmetlerdeki etkinliğinize hem de hem son etkinliğinize dayalı olabilir. Kişiye özel reklamların sunulmasına yardımcı olmak üzere söz konusu hizmet sağlayıcılara, e-posta adresinizin karma oluşturma işlemi uygulanmış, anonimleştirilmiş versiyonunu (insan tarafından okunamayan biçimde) ve Hizmetler'de herkese açık olarak paylaştığınız içeriği sağlayabiliriz.

Sosyal Medya: Bu Veri Toplama Araçları, arkadaşlarla ve ağlarla içerik paylaşmak gibi sosyal medya işlevlerini etkinleştirir. Bu çerezler, kullanıcıyı veya cihazı diğer sitelerde izleyebilir ve hedeflenen reklam amaçları için bir kullanıcı ilgi alanı profili oluşturabilir.

Bilgisayarınıza çerezler yerleştirme girişimleri hakkında size uyarı verecek şekilde web tarayıcınızda ayar yapabilir, çerez türlerini sınırlandırabilir veya çerezleri tamamen reddedebilirsiniz. Bunu yaparsanız Hizmetler'in bazı özelliklerini veya hiçbir özelliğini kullanamayabilirsiniz ve deneyiminiz farklı ya da daha az işlevsel olabilir.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

Web sitesi ve aplikasyon kapsamında kullanılan çerezlere dair tercihleriniz aşağıdaki şekilde yönetilebilecektir.

Ziyaretçiler ve kullanıcılar, web sitesi ve/veya mobil uygulamayı görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır.

Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin web sitesine ve/veya aplikasyona erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

*İşbu Çerez Kullanım Politikası ve Bilgilendirme Metni içerisinde mevzuat değişiklikleri, güncel içtihat hükümleri ile yargı kararlarındaki yenilikler ve sair sebeplerden dolayı, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilecektir. Bu nedenle, anılan metnin belli aralıklarla gözden geçirilmesini ve kontrol edilmesini önermekteyiz.

Hayatının en önemli 3 dakikası başlıyor.

GOODFORYOU'ya kulak ver!

Girişimciliği öğrenip kendi işini kurmanın...

3 AŞAMASI

AŞAMA 01

16 ADIM
PROGRAMI

64 video, testler ve
egzersizlerle
beynine
format at. Girişimcilik
kaslarını geliştir.
Yola çık.

person

AŞAMA 02

İŞ KURMA
KILAVUZU

Mezuniyet hediyen
İş Kurma Kılavuzu’nu indir.
Kılavuzu takip et,
iş kurma sürecini
kolaylaştır.

person

AŞAMA 03

MENTORLUK
APLİKASYONU

Yolda kalmanı sağlayacak
mentorluk aplikasyonunu
indir. Rehberin cebine
girsin, 365 gün 7/24
sana destek olsun.

person

GOODFORYOU'da girişimci olmak ve kendi işimi kurmak için

NE ALACAĞIM?

icon

Girişimcilik
Testi

Başlarken soruları yanıtla,
nasıl bir girişimci adayı
olduğunu
öğren.

icon

64
Video

Girişimciliği basit
ve eğlenceli

anlatan içerikler.

icon

16
Test

16 Adım boyunca
öğrendiklerini
test et.

icon

16
Uygulama

Girişimcilik kaslarını
güçlendirecek kolay
kişisel gelişim egzersizleri.

icon

100 Adımda
İş Kurma Kılavuzu

İş kurmana ve işini
geliştirmene
yardımcı kılavuz.

icon

Mentorluk
Aplikasyonu

Yolda kalmanı sağlayacak
1 yıllık mentorluk
aplikasyonu üyeliği.

Mentorluk
Aplikasyonu
İçeriği

Motivasyon
ve Enerji
Kartları

1 Yılda 100+
Saat Video
İçerik

Özel
Derlenmiş
Youtube ve
TED Videoları

Sana Özel
Hazırlanmış
100+
Podcastler

Forum ve
Topluluğa
Erişim Şansı

HEMEN SATIN AL, GİRİŞİMCİLİK YOLCULUĞUNA BAŞLA.

Okulun sana öğretmediği
para kazanma becerisi...
Başarılı olmanın senden saklanan sırları...
Herkes girişimci olabilsin diye sadece...

  • icon 16 ADIM PROGRAMI
  • icon 100 ADIMDA İŞ KURMA KILAVUZU
gray

GOODFORYOU ile ilgili

MERAK ETTİĞİN TÜM SORULAR

GOODFORYOU ailesine katılmak, 1 yıl boyunca sana günde yaklaşık sadece 1 TL’ye mal olacak. Nasıl olacağını anlatalım. Öncelikle bu sitemiz üzerinden 299.99 TL ödeyerek, programın birinci kısmı olan 16 Adım Programı ve 100 Adımda İş Kurma Klavuzu’nu alacaksın. 16 Adım Programı’nda 64 videolu bir içerikle girişimcilik kaslarını geliştirecek, senden saklanan sırları öğreneceksin. 100 Adımda İş Kurma Klavuzu ise iş kurmana ve işini geliştirmene yardımcı olacak. Ayrıca GOODFORYOU Aplikasyonu’nu 69.99 TL karşılığında Google Play ve App Store üzerinden indirerek, 1 yıllık üye olacaksın. Uygulama seni iş kurma yolculuğunda motive edecek, bilgilendirecek ve yolda tutacak. GOODFORYOU’ya dahil olarak hayalindeki işi kuracaksın.

Her şeyden önce GOODFORYOU bir eğitim değil. Burası uygulamalı bir hayat okulu. Burada hayatında tek bir girişim kurmamış uzmanlar, kamera karşısına geçerek sana bir şey satmıyor. GOODFORYOU’da iç sesinle tanışıyorsun. Kendinle konuşuyorsun. GOODFORYOU içeriği, dünyanın dört bir yanında 30 yılı aşkın süredir onlarca iş kurmuş girişimciler tarafından hazırlandı. Jargonlardan uzak, basit ve eğlenceli bir anlatımla kurgulandı.

Girişimci olmak için önce yola çıkmalısın. GOODFORYOU’nun ilk kısmı yani 16 Adım Programı bunu sağlıyor. Yola çıkmak önemlidir ancak yetmez… Yolda kalmalısın. İşte Mentorluk Aplikasyonun da amacı sana 365 gün 7/24 mentor olarak yolda kalmanı sağlamak. Önce 16 Adım Programı’nı satın alıyor ardından Mentorluk Aplikasyonu’nu Google Play veya App Store’dan ayrıca indiriyorsun. İndirmen şart mı? Değil elbette. Zorunluluk yok. Ancak 16 Adım Programı’nı bitirdikten sonra, severek ve isteyerek alacağına eminiz. Aplikasyona 1 yıllık abonelik, sadece 69.99 TL.

Burası senin girişimci olmana ve en ekonomik şekilde kendi işini kurmana yardımcı olan bir rehber ve topluluktur. Girişimcilik yola çıkmak ve yolda kalmaktır. GOODFORYOU bunu sağlamak için sana 3 parçalı bir sistem sunar: 16 Adım Programı, İş Kurma Kılavuzu ve Bir Yıllık Mentorluk Aplikasyon Üyeliği.

Her şeyden önce GOODFORYOU bir eğitim değildir. Biz kendimize yol arkadaşı demeyi tercih ediyoruz. Burada girişimcilik teorik bilgilerle anlatılmaz. Sadece nitelikli girişimcilerin işine yarayan konulardan uzak durulur. GOODFORYOU uygulama odaklıdır. Hemen yola çıkman için planlanmış ve oluşturulmuştur.

Girişimcinin bizzat çalıştığı küçük işletmelere mikro-girişim denir. Mikro-girişimler, hızla ve ekonomik bir şekilde kurulabilen offline ve online işlerdir. Girişimciliği bugüne kadar yanlış anlattılar. Sadece ayrıcalıklı %1’in penceresinden gösterdiler. GOODFORYOU bu anlayışı değiştirmek ve herkesi girişimci kılabilmek için doğdu.

Neden olmasın? Dünyanın en büyük şirketleri bile, büyük hayallerle ancak küçük adımlarla yola çıktı. Onların sırrı uzay matematiği değil: Yola çıktılar ve tüm koşullara rağmen yolda kaldılar. Zamanla adımlarını büyüttüler. Bu formülü uygulamak için dijital bir icat çıkarmana, yazılımcı olmana ya da çok üst düzey bir eğitim almana gerek yok. Sermayen sensin. Elindekilerle başla.

GOODFORYOU sana girişimciliği basit ve eğlenceli biçimde anlatır. Ancak bu sistemi kurmak öyle basit değildir. Sistem birbirini tamamlayan 3 aşamadan oluşur. İlk aşama, beynine format atan 16 Adım Programı’dır. Bu programı tamamladığın gün bizden bir mezuniyet hediyesi alırsın: İŞ KURMA KILAVUZU. Bu iş kurmanı kolaylaştıran ve sana her şeyi anlatan bir el kitabıdır. Bu adımlar seni yola çıkarır. Bunlardan sonra alacağın GOODFORYOU Mentorluk Aplikasyonu ise seni yolda tutar. Girişimcilik tavsiyelerini, senin için derlenmiş onlarca saatlik okuma-izleme-dinleme içeriklerini cebine sokar. Yol boyunca senin yanında olur.

Cevap net: Bilmiyoruz. Çünkü seni tanımıyoruz. Bize göre herkes girişimci olabilir. Aynı zamanda herkes girişimci olamaz. Bildiğimiz şu: Eğer sana kısa yoldan para kazanmayı garanti eden bir teklif varsa… Ondan uzak dur dostum. Biz sana yola çıkmayı ve yolda kalmayı göstermeyi vadediyoruz. Bu yolu seninle beraber yürümeyi öneriyoruz. GOODFORYOU’dan öğreneceğin her şey altın değerinde. Ancak bu bilgilerin uygulamaya dökülmesi tamamen sende. Yapabilirsin, sana inancımız tam.

Yürü. Sen yürüdükçe...

YOL SANA GÖRÜNÜR!

adam

© GOODFORYOU 2023. Tüm hakkı saklıdır.

adam adam